Program Yeterlilikleri

 1. Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanıyla ilgili temel kavramları bilir.
 2. Farklı gelişim dönemlerindeki bireylerin özelliklerini (bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal), gelişim görevlerini ve gelişim dönemine özgü uyum problemlerini değerlendirir.
 3. PDR alanıyla ilgili temel kuramları ve yaklaşımları kavrar.
 4. Psikolojik danışmanların PDR alanının okul psikolojik danışmanlığı, kariyer danışmanlığı, aile danışmanlığı, rehabilitasyon danışmanlığı gibi alt uzmanlık alanlarına ilişkin rol ve görevlerini analiz eder.
 5. Toplumsal değişim ve ihtiyaçların, PDR uygulamalarına etkilerini çok kültürlü perspektif ile değerlendirir.
 6. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) felsefesi, okul sistemi, organizasyon şeması ve okul personelinin rol ve görevlerini kavrar.
 7. Öğretim ilke ve tekniklerinin, sınıf yönetimi yaklaşımlarının, öğretmenlerin tutum ve davranışlarının öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve karakter gelişimlerine etkisini değerlendirir.
 8. PDR alanındaki çalışmalarda uygun ölçme aracı seçme, kullanma ve değerlendirme becerisine sahiptir.
 9. PDR alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, çalıştığı kurumun (eğitim, sağlık, endüstri, adalet, aile danışma merkezleri, istihdam ofisleri vb.) ihtiyacına göre uyarlayarak kullanır.
 10. PDR alanı ile ilgili konularda araştırma yapar.
 11. PDR ilke ve tekniklerine uygun olarak bireysel veya grupla psikolojik danışma yapar.
 12. PDR ilke ve tekniklerine uygun olarak eğitsel rehberlik yapar.
 13. PDR ilke ve tekniklerine uygun olarak kariyer danışmanlığı yapar.
 14. Gelişimsel ve önleyici rehberliğin amacı ve ilkelerini temel alarak eğitim kademelerine ve okul türlerine uygun PDR programı tasarlar, uygular, değerlendirir ve güncelleyerek geliştirir.
 15. Okullarda dezavantajlı (engelli, yoksul, göçmen, sığınmacı vb.) danışanların eğitimi, gelişimi ve yaşama uyumunda yetkili kişiler ile konsültasyon ve koordinasyon sağlar.
 16. Aile üyelerinin gelişimsel ve ani krizler ile baş etmeleri, stresli yaşam olaylarına karşı iyi oluş ve dayanıklılık düzeylerinin artması için evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı ilke ve tekniklerine uygun olarak bireysel ve grupla müdahaleleri planlar ve uygular.
 17. Bireylerin kariyer gelişimlerine destek olmak için kariyer danışmanlığı ilke ve tekniklerine uygun olarak bireysel ve grupla müdahaleleri planlar ve uygular.
 18. PDR alanıyla ilgili yeni paradigmaları, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 19. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak psikolojik danışmanlık alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
 20. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 21. PDR alanının temel ilkeleri olan empati, koşulsuz saygı, saydamlık vb. benimseyerek, danışanların kendilerini gerçekleştirmeleri ve psikolojik iyi oluşlarına duyarlı bir anlayış geliştirir.
 22. Profesyonel gelişimini sürdürmesini sağlayacak yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir anlayış geliştirir.
 23. Tutum ve davranışları ile PDR alanının bir elemanı olarak topluma model olur.
 24. Demokrasi, insan hakları ve PDR mesleğinin etik ilkelerine uygun bir anlayışı benimser.
 25. Toplumsal sorunların çözümünde meslek elemanı olarak etkin sorumluluk alır.
 26. PDR mesleğinin savunuculuğunu yapar.